วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2556

อุทิศ ชูช่วย ออกหาเสียงวันแรก 9 มิถุนายน 2556ข่าว สันติภาพ รามสูต สงขลา / นายอุทิศ ชูช่วย อดีตนายก อบจ สงขลา หัวหน้าทีมสงขลาพัฒนา ออกหาเสียงวันแรก พร้อมชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชน ถึงการตัดสินใจลาออกก่อนครบวาระและชูผลงานที่ทำมาตลอดระยะเวลา 4 ปี ที่อยู่ในตำแหน่งโดยได้ดำเนินการจนครบทุกโครงการที่สัญญาไว้กับประชาชนในช่วงหาเสียงเลือกตั้งเมื่อปี 2552

เมื่อเวลา11.00น วันนี้ ที่ 9 มิถุนายน 2556 ที่บริเวณตลาดนัดรถไฟวันอาทิตย์ เขตเทสบาลนครสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา นายอุทิศ ชูช่วย อดีตนายกองค์การบริการส่วนจังหวัดสงขลา ได้ออกหาเสียงเป็นครั้งแรก หลังลาออกจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ก่อนที่จะครบวาระเมื่อวันที่ 7 มิถุนายา 2556 ที่ผ่านมา โดยขึ้นเวทีย่อยบนรถยนต์กระบะชี้แจงทำความเข้าใจ ถึงการตัดสินใจลาออกก่อนครบวาระกับประชาชน ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนที่สัญจรไปมาและที่หาซื้อสิ่งของอยู่ในตลาดนัดรถไฟ

ซึ่งมีอยู่ 2 ประเด็นหลัก คือ ประเด็นแรก ก่อนที่จะครบวาระ ใน3เดือน ขอคืนอำนาจให้ประชาชน ได้ตัดสินใจว่าประชาชนจะมอบหมายให้ใครเข้ามาเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเพื่อที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสงขลานำไปสู่ความยั่งยืน

ประเด็นที่สอง การเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง หากปล่อยให้ครบวาระในวันที่11ตุลาคม2556 ก็จะมีการกำหนดการเลือกตั้งใหม่ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2556 ซึ่งในช่วงดังกล่าวเป็นช่วงฤดูน้ำหลาก ซึ่งเป็นช่วงที่จะต้องมีการเฝ้าระวังภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น ทาง นายก อบจ จึงต้องตัดสินใจที่จะให้อำนาจกับประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่ได้รับเลือกที่จะมาเป็น นายก อบจ ได้มีความพร้อมในการเตรียมตัวในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ ที่ทางภาคใต้ประสบปัญหาทุกปีโดยเฉพาะ16อำเภอ ในจังหวัดสงขลามีพื้นที่หลากหลาย ทั้งพื้นทีป่า พื้นที่ภูเขา และพื้นที่ศูนย์กลางเศรษฐกิจ ศูนย์กลางพาณิชย์ ของ8จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง เพื่อที่จะให้ประชาชนได้เลือกคน ที่มีความสามารถ มีความรู้ มีประสบการณ์ เข้ามาทำงานให้กับประชาชนในจังหวัดสงขลา

พร้อมกันนี้ก็ได้ชี้แจงถึงผลงานที่ทำมาตลอดระยะเวลา 4 ปี ที่อยู่ในตำแหน่งนายกองค์การบริการส่วนจังหวัดสงขลา ที่เคยสัญญาประชาคมไว้ในช่วงที่เคยหาเสียงเลือกตั้งเมื่อปี 2552 ได้ทำตามสัญญาครบทุกโครงการหมดแล้วและได้มีโครงการใหม่ๆที่ทีมสงขลาพัฒนาได้เตรียมดำเนินการเพื่อพัฒนาจังหวัดสงขลาให้ก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งภายใต้สโลแกน '�ยึดถือคุณธรรม ผู้นำพัฒนา มุ่งมั่นแก้ปัญหา กล้าตัดสินใจ'� อุทิศ ชุช่วย นายกนักพัฒนา

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ประวัติ อุทิศ ชูช่วย

ประวัติ
ประวัติการศึกษา และ รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ของ
นายกเทศมนตรี เทศบาลนครสงขลา นาย อุทิศ ชูช่วย
นายอุทิศ ชูช่วย เกิดวันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2500
อ.ระโนด จ.สงขลา
ด้านการศึกษา
ปี 2519 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา
ปี 2524 จบการศึกษาปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี 2541 จบการศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
(THE NATIONAL INSTITUTE OF DEVELOPMENT ADMINISTRATION)
ด้านการบริหาร
ธุรกิจเอกชน
ปี 2525-2530 ผู้ช่วยสมุห์บัญชี ธนาคารทหารไทย จำกัด สาขาสงขลา
ปี 2531-2536 กรรมการผู้จัดการ บริษัทมณีสมุทรฟาร์ม จำกัด
ปี 2538 กรรมการบริหาร บริษัทอาคเนย์ คอนกรีต จำกัด
การเมือง
ปี 2535 -2541 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสงขลา 3 สมัย
ปัจจุบัน นายกเทศมนตรีนครสงขลา สมัยที่ 3
สังคม
ปี 2531 - 2536 เลขาธิการสมาคมประมงสงขลา
ปี 2542 - 2543 นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวชิราวุธ สงขลา
ปี 2543 กรรมาธิการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ปี 2546 - 2550 กรรมการสภาประจำสถาบันราชภัฎสงขลา
ปี 2546 - 2550 กรรมการสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
ปี 2546 อาจารย์พิเศษนักศึกษาปริญญาโท โครงการพิเศษปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี 2547 อาจารย์ควบคุมวิทยานิพนธ์ นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี 2548 อาจารย์พิเศษประจำมหาวิทยาลัยทักษิณ
รางวัล และ งานแห่งความภาคภูมิใจ
ปี 2548 รางวัลคนดีศรีสงขลา
ปี 2550 7รางวัลของเทศบาลนครสงขลา
ปี 2550 สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.),
จตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.),
เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรชั้นนำในการให้บริการสาธารณะบนพื้นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
พันธกิจ
          1. เสริมสร้างพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความพร้อม เพียงพอและทันสมัย
          2. พัฒนาจังหวัดสงขลาให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้
          3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบ ของชุมชน สังคม
          4. ส่งเสริมการท่องเที่ยว และการกีฬา
          5. พัฒนาและส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ
          6. อนุรักษ์ รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          7. ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
          8. พัฒนาด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการที่ดี

นโยบาย
            นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (นายอุทิศ  ชูช่วย) ได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
ซึ่งได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีแนวทางปฏิบัติของนโยบายทั้ง 8 ด้าน ดังต่อไปนี้
            . นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
            จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเภทสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพราะเป็นปัจจัยหลักพื้นฐานที่ก่อให้เกิดความสะดวกสบายกับชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ดังนั้น การพัฒนาโครงการพื้นฐานให้มีมาตรฐาน โดยเน้นความต้องการของประชาชน ในท้องถิ่นจึงมีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง โดยมีแนวทางการดำเนินการ  ได้แก่
           
            1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่เชื่อมโยงระหว่างตำบล ระหว่างอำเภอ ให้ได้มาตรฐานงานช่าง โครงการถนน 4 ช่องจราจรในบางสายทาง รวมทั้งการติดตั้งเครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟตามความจำเป็น เพื่อประโยชน์ในการสัญจรและการขนส่งสินค้าเพื่อการอุปโภค
บริโภคและการเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ
            2. การติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะและแสงสว่างถนนในเขตชุมชนหนาแน่นและจุดอันตราย เพื่อการลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
            3  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภคและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ตามอำนาจหน้าที่ โดยการพัฒนาลำคลองขนาดใหญ่ที่เชื่อมระหว่างตำบล การขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ำจืดเพื่อประปาหมู่บ้าน เป็นต้น
            4. การพัฒนาปรับปรุงแพขนานยนต์ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยยิ่งขึ้น ทั้งด้านบริการและความปลอดภัยของผู้ใช้ บริการตลอดจนการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่าแพขนานยนต์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม  โดยเฉพาะฝั่งหัวเขาแดง อำเภอสิงหนคร เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาอีกทางหนึ่ง  
            5. ขยายถนนสามสิบเมตรเชื่อมระหว่างโรงเรียนนวมินทร์ถึงท่าสะอ้าน ในเขตอำเภอเมืองสงขลา เป็นถนน 4 ช่องจราจร

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพียงพอทันสมัย
แนวทางการพัฒนา
            1. ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ทั้งทางบกและทางน้ำ
            2. สนับสนุนการขยายเขตระบบสาธารณูปโภค ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
            3. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
            4. จัดทำผังเมืองรวมเฉพาะและผังเมืองรวมจังหวัด
            5. การจัดการขนส่งมวลชนทั้งทางบกทางน้ำและวิศวกรรมจราจร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาจังหวัดสงขลาให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้
แนวทางการพัฒนา
            1. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
            2. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
            3. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
            4. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
            1. สนับสนุนเสริมสร้างสุขภาพอนามัยและป้องกันโรคติดต่อแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
            2. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
            3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวชุมชนและสังคม
ให้มีภูมิคุ้มกันในการป้องกัน และแก้ปัญหายาเสพติด
            4. ส่งเสริมระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกีฬา
แนวทางการพัฒนา
            1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความพร้อมและได้มาตรฐาน
            2. สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
            3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกาย

            4. สนับสนุนการสร้างลานสุขภาพและสถานที่ออกกำลังกาย

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556

นายอุทิศ ชูช่วย นายก อบจ.สงขลาลาออกวันนี้ 7 มิถุนายน 2556เมื่อเวลา10.00น วันนี้ ที่ 7 มิถุนายน 2556 ที่ห้องโถงชั้นล่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา นายอุทิศ ชูช่วย นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดสงขลาได้แถลงข่าว การลาออกจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ก่อนที่จะครบวาระในวันที่ 11 ตุลาคม 2556 โดยทางนายอุทิศ ชูช่วยได้เปิดเผย ว่า ในช่วงเช้าเวลา8.00น ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ต่อ นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนสาเหตุที่ตัดสินใจลาออกในครั้งนี้ มีอยู่ 2 ประเด็นหลัก คือ ประเด็นแรก ก่อนที่จะครบวาระ ใน3เดือน ขอมอบอำนาจให้ประชาชน ได้ตัดสินใจว่าประชาชนจะมอบหมายให้ใครเข้ามาเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเพื่อที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสงขลานำไปสู่ความยั่งยืน

ประเด็นที่สอง การเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง หากปล่อยให้ครบวาระในวันที่11ตุลาคม2556 ก็จะมีการกำหนดการเลือกตั้งใหม่ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2556 ซึ่งในช่วงดังกล่าวเป็นช่วงฤดูน้ำหลาก ซึ่งเป็นช่วงที่จะต้องมีการเฝ้ารระวังภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น ทาง นายก อบจ จึงต้องตัดสินใจที่จะให้อำนาจกับประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่ได้รับเลือกที่จะมาเป็น นายก อบจ ได้มีความพร้อมในการเตรียมตัวในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ ที่ทางภาคใต้ประสบปัญหาทุกปีโดยเฉพาะ16อำเภอ ในจังหวัดสงขลามีพื้นที่หลากหลาย ทั้งพื้นทีป่า พื้นที่ภูเขา และพื้นที่ศูนย์กลางเศรษฐกิจ ศูนย์กลางพาณิชย์ ของ8จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง เพื่อที่จะให้ประชาชนได้เลือกคน ที่มีความสามารถ มีความรู้ มีประสบการณ์ เข้ามาทำงานให้กับประชาชนในจังหวัดสงขลาพร้อมกันนี้ยังได้ขอบคุณข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ที่ได้ให้ความร่วมมือในการปฎิบัติราชการให้เป็นรูปธรรม พร้อมได้ขอบคุณประชาชนที่ได้ร่วมคิด ร่วมทำและพัฒนาสงขลาไปด้วยกันพร้อมกันนี้ยังได้ขอบคุณข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ที่ได้ให้ความร่วมมือในการปฎิบัติราชการให้เป็นรูปธรรม พร้อมได้ขอบคุณประชาชนที่ได้ร่วมคิด ร่วมทำและพัฒนาสงขลาไปด้วยกันสำหรับประวัติ นายอุทิศ ชูช่วย เกิดวันที่15พฤศจิกายน พศ2500 ชาวระโนด จังหวัดสงขลา

ปี2519 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

ปี 2524 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปี 2541 จบการศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์

สำหรับการทำงานด้านการเมือง

ปี2535-2541 สมาชิกสภาเทศบาลเมือง3สมัย

ปี2542 -2552 นายเทศมนตรีนครสงขลา3สมัย

11ตุลาคม2552 '� 7มิถุนายน2556 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

อุทิศ ชูช่วย ร่วมงานการกุศลเพื่อหารายได้ สร้างอาคาร โรงเรียน อันซอริสซุนนะฮ์ สอนศาสนา

19.00 น.ร่วมงานการกุศลเพื่อหารายได้ สร้างอาคาร โรงเรียน อันซอริสซุนนะฮ์ สอนศาสนา (มักตับ)ม.1 ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา 1 มิถุนายน 2556
อุทิศ ชูช่วย ร่วมงานแถลงข่าว การประกวด Miss Thailand Chinese Cosmos

นายอุทิศ ชูช่วย นายก อบจ.สงขลา ร่วมงานแถลงข่าว การประกวด Miss Thailand Chinese Cosmos และการเปิดงานตลาดโก้งโค้ง วันอาทิตย์ ที่ 2 มิ.ย. 2556 เวลา 18.00 น. ณ ห้องจุติ โรงแรมหรรษาเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อุทิศ ชูช่วย หอการค้าจังหวัดสงขลา และสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ร่วมรายการพิราบคาบข่าว

หอการค้าจังหวัดสงขลา และสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ร่วมรายการพิราบคาบข่าว ในประเด็นสนทนาโครงการ : การจัดงานหอการค้าเทรดแฟร์ 2013 : ครั้งที่ 1 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2556 ที่โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ อำเภอหาดใหญ่ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา 3 / 6 / 56

อุทิศ ชูช่วย การปราศรัยรอบที่ 2 ของทีมสงขลาพัฒนา

เริ่มกันอีกแล้วครับ กับการปราศรัยรอบที่ 2 ของทีมสงขลาพัฒนา วันนี้เรามาเปิดเวทีกันที่อำเภอสทิงพระ ในเขตพื้นที่ของ สจ. สุวัฒน์ นิยมเดชา ณ บริเวณลานวัดดอนคันตะวันออก นำโดยผมอุทิศ ชูช่วย หัวหน้าทีมสงขลาพัฒนา และคณะบริหารทีมสงขลาพัฒนา 3 มิ.ย. 56


อุทิศ ชูช่วย เป็นประธานพิธีเปิด บริษัท ลูกปลาปิโตรเลียม จำกัด

อุทิศ ชูช่วย เป็นประธานพิธีเปิด บริษัท ลูกปลาปิโตรเลียม จำกัด (สาขา 1) ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 4 มิถุนายน 2556อุทิศ ชูช่วย มอบประกาศนียบัตรในการปิดอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา

มอบประกาศนียบัตรในการปิดอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรทั่วไป หลักสูตร โปรแกรมเรียนรู้ทำหนังสือเสมือน (E-book)รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม -4 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมมายเฮาส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


อุทิศ ชูช่วย ทีมสงขลาพัฒนา นำโดยนายอุทิศ ชูช่วย หัวหน้าทีม พร้อมคณะบริหารทีมสงขลาพัฒนา

ทีมสงขลาพัฒนา นำโดยนายอุทิศ ชูช่วย หัวหน้าทีม พร้อมคณะบริหารทีมสงขลาพัฒนา เปิดเวทีปราศรัยพบปะพี่น้องประชาชน ชุมชนบ้านท่าเสา มัสยิดบ้านใหม่ ในเขตพื้นที่ สจ.วิสิทธิ์ รุจิเลข อำเภอสิงหนคร 4 มิถุนายน 2556
อุทิศ ชูช่วย เป็นประธานพิธีเปิด การแข่งขันมหกรรมกีฬา นักศึกษา กศน.กลุ่มโซนเสน่ห์ชายแดนใต้

นายอุทิศ ชูช่วย เป็นประธานพิธีเปิด การแข่งขันมหกรรมกีฬา นักศึกษา กศน.กลุ่มโซนเสน่ห์ชายแดนใต้ อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย ประจำปี 2556 ณ โรงเรียนจะนะวิทยา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 5 มิถุนายน 2556


อุทิศ ชูช่วย พิธีสมโภช แม่โพสพ ประจำปี 2556

ร่วมกับ เทศบาลตำบลระโนด โดยนายเกียรติศักดิ์ ตันธนกุล จัดงานพิธีสมโภช แม่โพสพ ประจำปี 2556 ณ บริเวณ วงเวียนแม่โพสพ 6 มิถุนายน 2556


อุทิศ ชูช่วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

      ผมนายอุทิศ ชูช่วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ขอเรียนพี่น้องประชาชนว่า วันนี้เวลา 08.00 น. ผมได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาแล้ว เพื่อคืนอำนาจให้ประชาชน เพื่อให้ประชาชนประเมินตัดสินใจเลือกนายกกันใหม่ ประกอบกับหากปล่อยให้ครบวาระ วันที่ 11 ตุลาคม 2556 จะเลือกตั้งกันใหม่ปลายเดือนพฤศจิกายน 2556 เข้าฤดูฝน หน้ามรสุม ไม่สะดวกที่ประชาชนจะเดินทางไปเลือกตั้ง การลาออกครั้งนี้ ประชาชนจะได้ตัดสินใจเลือกนายก อบจ.กันใหม่ ประมาณปลายเดือนกรกฎาคม 2556 จะมีเวลาเตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้ทันท่วงที ผมขอขอบคุณข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง อบจ.สงขลา ที่ได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติราชการให้เห็นเป็นรูปธรรม และขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ได้ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนาสงขลาไปด้วยกัน กาาเลือกตั้งใหม่ 4 ปีข้างหน้า ผมขอน้อมรับใช้ด้วยนโยบายใหม่ 23 นโยบาย ส่วน4 ปี ที่ผ่านมา นโยบายที่ทำแล้วจะทำต่อด้วยงบประมาณต่อเนื่อง